PhD Thesis: Game-theoretic Analysis of Networks, University of Athens, 17 June '09, advisor: Elias Koutsoupias